Brak produktów w koszyku.

STATUT

DOLNOŚLĄSKIEGO INSPEKTORATU
OCHRONY ZWIERZĄT

(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 9 lutego 2020 r. oraz z dnia 16 listopada 2021 r.) ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt”, zwane w dalszej części Statutu „Inspektoratem” i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 roku, poz. 856 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt może używać nazwy skróconej „DIOZ”.

3. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Jelenia Góra, położone w województwie dolnośląskim. Terenem działania Inspektoratu jest Rzeczypospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego.

4. Nazwa i symbole Inspektoratu podlegają ochronie prawnej.§2.

1. Dla realizacji celów statutowych Inspektorat może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2. Inspektorat w celu realizacji celów statutowych może współdziałać z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z innymi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi.

3. Inspektorat może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

4. Inspektorat może należeć do krajowych i regionalnych federacji organizacji społecznych.

5. Inspektorat może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.§3.


1. Inspektorat jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

2. Inspektorat reprezentowane jest przez Zarząd oraz władze Inspektoratu określone niniejszym statutem.§4.


(uchylony)§5.


Inspektorat jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem społecznym.§6.


1. Logotyp Inspektoratu określany jest przez Zarząd Inspektoratu.

2. Logotypem Inspektoratu jest wzór terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koloru czerwonego, na którym umieszczony jest biały odcisk zwierzęcej łapy w lewym dolnym rogu.

3. Inspektorat używa pieczęci okrągłych i podłużnych. Zarząd Inspektoratu określi w drodze uchwały wzory logotypu, godła, odznaki organizacyjnej oraz wyróżnień, pieczęci i pieczątek.§7.


1. Inspektorat opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Inspektorat może zatrudniać pracowników lub osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. Członkowie Zarządu Inspektoratu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z pełnioną funkcją po ówczesnej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, które, w drodze uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przyjmie właściwą uchwałę.

2. Inspektorat prowadzi działalność gospodarczą, określoną w Rozdziale IIa niniejszego statutu. Dochód z działalności gospodarczej Inspektoratu służy realizacji celów
statutowych, jest przekazywany na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prowadzona przez Inspektorat działalność gospodarcza ma wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej.

3. Inspektorat może utworzyć, prowadzić, uczestniczyć w prowadzeniu lub pomagać w prowadzeniu schronisk dla zwierząt, prowadzonych zgodnie z prawem weterynaryjnym.

3a. Inspektorat może prowadzić Ośrodek Ochrony i Ratownictwa Zwierząt oraz Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. (uchylony)

5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Inspektorat przeznacza na działalność statutową.

6. Inspektorat sporządza ze swojej działalności roczne zbiorcze sprawozdanie merytoryczne i finansowe, w formach i terminach określonych w odrębnych przepisach oraz podaje treść sprawozdań do publicznej wiadomości, w sposób nakazany przepisami prawa, umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty.ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA INSPEKTORATU§8.


1. Inspektorat został powołany w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele między innymi poprzez upowszechnianie zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r, Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących ogłoszonej w Strasburgu w 1987 r., ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem i aktywne uczestnictwo w ochronie zwierząt.

2. Statutowym celem działania Inspektoratu jest ochrona zwierząt, a w szczególności:

1) sygnalizowanie organom państwowym nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;

2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad miejscami przetrzymywania zwierząt, w tym między innymi nad gospodarstwami rolnymi, schroniskami dla zwierząt, ubojniami;

3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie respektowania obowiązującego prawa, w szczególności prawa dotyczącego zwierząt i ich ochrony;

4) formułowanie obywatelskich projektów legislacyjnych;

5) ochrona praw człowieka, w tym w szczególności praw dzieci, w tym pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób;

6) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowanie, objęcia ochroną i otoczenia opieką;

7) kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

8) działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, między innymi poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego;

9) ochrona środowiska;

10) ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

11) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;

12) zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt.

3. Inspektorat może posługiwać się wszelkimi metodami działania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a które prowadzą do realizacji celów działania Stowarzyszenia.

4. Inspektorat dla realizacji celów statutowych może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

1) podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Inspektoratu interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub
zdrowia zwierząt;

2) dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt;

3) zwalczenie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;

4) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

5) współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami państwowymi w zakresie realizacji zadań/obowiązków określonych w przepisach ustawy o ochronie zwierząt;

6) organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt;

7) udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt;

8) współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

9) podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt;

10) zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt;

11) reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt;

12) kierowanie zapytań oraz uzyskiwanie informacji z urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;

13) prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów traktowania zwierząt;

14) organizowanie powszechnych akcji sterylizacji 1 kastracji zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów;

15) interpelowanie, postulowanie, wzywanie do zmian zaniechania określonego sposobu postępowania lub poprzez inne sposoby sugerujące konieczność zmiany stanu faktycznego bądź prawnego;

16) organizowanie manifestacji, pikiet i podejmowanie innej aktywności zmierzającej do zwrócenia uwagi publicznej na określony problem społeczny;

17) podejmowanie interwencji przez inspektorów do spraw ochrony zwierząt w sprawach popełniania przestępstw lub wykroczeń przeciwko zwierzętom lub na ich
szkodę;

18) współpracowanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;

19) prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt, zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych oraz ochrony środowiska;

20) (uchylony)

21) organizowanie zbiórek darów w naturze;

22) uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;

23) sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony zwierząt oraz procedur odbioru;

24) opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w akcjach adopcyjnych;  współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych, porzuconych, dzikich oraz domowych;

26) uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;

27) organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt;

28) informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania, w tym dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz prowadzenie własnych postępowań wyjaśniających w sprawach przestępstw i wykroczeń w stosunku do zwierząt;

29) aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt;

30) (uchylony)

5. Inspektorat dla realizacji celów statutowych może prowadzić odpłatną działalność pożytku
publicznego poprzez:

1) podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Inspektoratu interwencji w
przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub
zdrowia zwierząt;

2) dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt;

3) zwalczenie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie i im pomocy;

4) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

5) współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami państwowymi w zakresie realizacji zadań/obowiązków określonych w przepisach ustawy o ochronie zwierząt;

6) organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt;

7) udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt;

8) współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

9) podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt;

10) zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt;

11) reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie
zwierząt;

12) kierowanie zapytań oraz uzyskiwanie informacji z urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;

13) prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów traktowania zwierząt;

14) organizowanie powszechnych akcji sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów;

15) interpelowanie, postulowanie, wzywanie do zmian zaniechania określonego sposobu postępowania lub poprzez inne sposoby sugerujące konieczność zmiany stanu faktycznego bądź prawnego;

16) organizowanie manifestacji, pikiet i podejmowanie innej aktywności zmierzającej do zwrócenia uwagi publicznej na określony problem społeczny;

17) podejmowanie interwencji przez inspektorów do spraw ochrony zwierząt w sprawach popełniania przestępstw lub wykroczeń przeciwko zwierzętom lub na ich szkodę;

18) współpracowanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;

19) prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt, zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych oraz ochrony środowiska;

20) (uchylony)

21) organizowanie zbiórek darów w naturze;

22) uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;

23) sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony zwierząt oraz procedur odbioru;

24) opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w akcjach adopcyjnych;

25) współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych, porzuconych, dzikich oraz domowych;

26)uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;

27) organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt;

28) informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania, w tym dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz prowadzenie własnych postępowań wyjaśniających w sprawach przestępstw i wykroczeń w stosunku do zwierząt;

29) aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt;

30) (uchylony).§9.


1. Inspektorat może powoływać Inspektorów do spraw ochrony zwierząt, ustalać zakres ich kompetencji i regulamin działania oraz wzór upoważnienia do działania w jego imieniu. Sposób działania Inspektorów zostanie opracowany w uchwale Zarządu Inspektoratu.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać Inspektorów do spraw ochrony zwierząt, w celu realizacji statutowych celów.

3. Inspektor do spraw ochrony zwierząt uprawniony jest do reprezentowania Inspektoratu na zewnątrz.

4. Inspektorem do spraw ochrony zwierząt może być Członek Zarządu Inspektoratu.§9a.


1. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt nie może tworzyć terenowych jednostek organizacyjnych.

2. Wszystkie działania Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt odbywają się w ramach jego struktury organizacyjnej.ROZDZIAŁ 2A

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA§ 9b.


1. Inspektorat może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, opisanych w § 8 ust. 2 Statutu. Działalność gospodarcza Inspektoratu może mieć charakter jedynie uboczny.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd Inspektoratu w formie uchwały. Zarząd Inspektoratu może upoważnić Członka Zarządu Inspektoratu do prowadzenia spraw związanych z podjęciem i zakończeniem działalności gospodarczej.

3. W sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jest w sprawach zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli:

1) w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu, 

2) w sprawach majątkowych wymagany jest podpis co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym w każdej sprawie majątkowej wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Inspektoratu.§ 9c.


Inspektorat prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) działalność weterynaryjna (kod PKD 75.00.Z), obejmująca opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich, opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych, działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego, działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt, działalność pogotowia dla zwierząt. Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w gabinetach, przychodniach, lecznicach bądź klinikach weterynaryjnych, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach, w tym zakładach leczenia zwierząt prowadzonych przez Inspektorat;

2) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (kod PKD 01.62.Z), obejmująca działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, czyszczenia kojców itp., kolczykowania zwierząt, korekty racic, usuwania poroża, strzyżenia owiec, prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich, usługi podkuwania koni;

3) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 96.09.Z), obejmująca działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury, wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

4) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.73.Z),

5) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.75.Z),

6) sprzedaż detaliczna roślin, nasion, nawozów, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.76.Z),

7) sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (kod PKD 46.21.Z),

8) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (kod PKD 10.91.Z),

9) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (kod PKD 10.92.Z),

10) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 85.59.B).ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOSTWO§10.


1. Członkami Inspektoratu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Inspektorat posiada członków:

1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.§11.


1. Członkiem Zwyczajnym Inspektoratu może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, nie karana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zamieszkująca na stałe w Polsce, która akceptuje Statut Inspektoratu i deklaruje postępowanie zgodnie z zasadami i celami Inspektoratu.

2. O przyjęciu w poczet członków Inspektoratu decyduje Zarząd Inspektoratu, po złożeniu przez kandydata prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej, której wzór określi w drodze uchwały Zarząd Inspektoratu. Do deklaracji członkowskiej kandydat naczłonka Inspektoratu zobowiązany jest dołączyć opinię dotyczącą swojej osoby, wydaną przez minimum dwóch członków Inspektoratu.

3. Członkiem zwyczajnym kandydat staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków Inspektoratu przez Zarząd Inspektoratu. Datą nabycia członkostwa jest data podjęcia uchwały.

4. Uchwała o przyjęciu kandydata w poczet członków Inspektoratu lub uchwała odmawiająca przyjęcia członka do Inspektoratu musi zostać podjęta w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

5. Od uchwały Zarządu Inspektoratu odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet członków Inspektoratu, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w tej sprawie jest ostateczna.

6. Zarząd Inspektoratu prowadzi Główną Listę Członków Zwyczajnych Inspektoratu ze wskazaniem następujących danych osobowych członka: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, data przyjęcia w poczet członków, data zawieszenia w prawach członka oraz data ustania członkostwa. Zarząd Inspektoratu określi w drodze uchwały szczegółowe zasady i procedury prowadzenia list członków.

7. Dowodem formalnych członkostwa w Inspektoracie jest ważna legitymacja członkowska, wydana przez Zarząd Inspektoratu i podpisana przez Prezesa lub Wiceprezesa Inspektoratu. Wzór legitymacji określi Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

8. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Inspektoratu;
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Inspektoratu;
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Inspektorat;
4) zgłaszania wniosków, zastrzeżeń, uwag oraz skarg co do działalności Inspektoratu;
5) noszenia odznaki organizacyjnej;
6) używania legitymacji członkowskiej;
7) reprezentowania i występowania na zewnątrz Inspektoratu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Inspektoratu;
8) otrzymania odznaki honorowej, dyplomów uznania, wyróżnień i nagród;
9) głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków.

9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania czynnego udziału w działalności Inspektoratu i realizacji jego celów;
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Inspektoratu;
3) regularnego opłacania składek członkowskich;
4) dbania o dobro i rozwój Inspektoratu oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia.

10. Wysokość składek oraz sposób ich opłacania określi Zarząd Inspektoratu w drodze uchwały.§12.


1. Członkiem wspierającym Inspektorat może zostać osoba fizyczna i prawna, która pisemnie zadeklaruje wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne dla działalności Inspektoratu w formie ustalonej z Zarządem Inspektoratu. Członek wspierający może działać za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Inspektoratu.

3. Członkami wspierającymi mogą być instytucje krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

4. Członek wspierający ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wpierający nie posiada również prawa do głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków.§13.


1. Członkiem honorowym Inspektoratu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Inspektoratu lub w propagowanie idei Inspektoratu.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Inspektoratu.

3. Członek honorowy może być jednocześnie członkiem zwyczajnym.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

5. Członek honorowy ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.§14.


1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2) wykluczenia przez Zarząd na wniosek przynajmniej 4 członków Inspektoratu;

3) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Inspektoratu;

4) notorycznego nie brania udziału w pracach Inspektoratu;

5) nie płacenia składek za okres pół roku;

6) działania na szkodę organizacji;

7) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

8) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

9) (uchylony);

10) pozbawienia godności członka honorowego na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków;

11) prawomocnego skazania przez sąd powszechny za znęcanie się nad zwierzętami bądź znęcanie się nad ludźmi, w tym wykorzystywanie seksualne oraz pedofilię.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Inspektoratu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Inspektoratu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.ROZDZIAŁ 4

WŁADZE INSPEKTORATU§15.


1. Organem stanowiącym Inspektorat jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Organem wykonawczym Inspektoratu jest Zarząd Inspektoratu.

3. Wewnętrznym organem kontroli Inspektoratu jest Rada Nadzorcza.§16.


1. Kadencja władz wymienionych w § 15 ust. 2 i 3, zwanych dalej „Władzami Naczelnymi Inspektoratu”, trwa 5 lat, a ich wybór dokonywany jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością głosów wynoszącą 60% głosów w stosunku do ilości członków biorących udział w głosowaniu przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Członkowie władz Inspektoratu wybierani są spośród członków zwyczajnych i honorowych Inspektoratu, dlatego też członkostwo w tych organach wygasa automatycznie z chwilą utraty członkostwa w Inspektoracie.

3. Władze Inspektoratu podejmują swoje decyzje w drodze uchwały.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej Inspektoratu zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

5. W przypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, który wybierany jest na początku każdego posiedzenia władz Inspektoratu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Uchwały Zarządu Inspektoratu zapadają w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu Inspektoratu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

7. Członek Zarządu Inspektoratu lub Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek innego członka Zarządu Inspektoratu lub Rady Nadzorczej, a także 2/3 członków Inspektoratu, jeśli w rażący sposób nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, łamie postanowienia Statutu i/lub działa na szkodę Inspektoratu.

8. W razie odwołania lub ustąpienia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inspektoratu podczas trwania kadencji, mają one prawo uzupełnić swój skład spośród członków zwyczajnych i honorowych Inspektoratu w drodze uchwały organu, którego dotyczy fakt zdekompletowania składu.

9. W przypadku zdekompletowania przekraczającego połowę składu, obligatoryjnie zwoływane jest Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, najpóźniej w terminie miesiąca od daty stwierdzenia faktu takiego zdekompletowania.§ 17.


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszą władzą Inspektoratu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia w celu rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Inspektoratu za rok poprzedni. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Raz na pięć lat Walne Zgromadzenie Członków w trybie zwyczajnym zwoływane jest jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub pisemny wniosek co najmniej 1 /3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Inspektoratu;
2) uchwalania Statutu i jego zmian;
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Inspektoratu;
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Rady Nadzorczej;
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Inspektoratu;
8) rozpatrywanie wniosków, postulatów, skarg i odwołań zgłoszonych przez członków Inspektoratu lub jego władze;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Inspektoratu i przeznaczeniu jego majątku;
11) podejmowanie uchwał dotyczących zatrudnienia Członków Zarządu i wyłanianie pełnomocnika uprawnionego do zawierania umów dotyczących zatrudniania Członków Zarządu w imieniu Inspektoratu.

7. Walne Zgromadzenie Członków może zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę Zarządu, jeśli narusza ona przepisy prawa lub Statutu.§18.


1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Inspektoratu zgodnie z podejmowanymi uchwałami. Zarząd ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd reprezentuje Inspektorat na zewnątrz.

3. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób w tym Prezesa oraz co najmniej jednego Wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród swoich członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

5. Do kompetencji Zarządu należą między innymi:

1) realizacja celów Inspektoratu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz realizowanie wniosków oraz zaleceń pokontrolnych Rady Nadzorczej;
3) sporządzanie planów pracy i budżetu;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Inspektoratu;
4a) prowadzenie działalności gospodarczej Inspektoratu;
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Inspektoratu;
6) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz;
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
8) przyjmowanie i skreślanie członków Inspektoratu;
9) powoływanie Inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz Inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt, ustalanie zakresu ich kompetencji i regulaminu działania oraz wzorów upoważnień do działania w imieniu Inspektoratu;
10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Inspektoratu;
11) udzielanie i cofanie substytucji członkom lub inspektorom Inspektoratu;
12) organizowanie ogólnokrajowych zbiórek pieniędzy;
13) działanie na rzecz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt we własnym zakresie lub w formie zleconej;
14) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących;
15) typowanie i kierowanie na szkolenie kandydatów na Inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz Inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt;
16) ustalanie wzoru umundurowania dla Inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz Inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt.

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpisy jednego członka Zarządu Inspektoratu.§19.


1. Rada Nadzorcza powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Rada Nadzorcza składa się z 2 do 4 osób w tym przewodniczącego oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

1) kontrolowanie działalności Zarządu, w tym żądania wydania wszystkich niezbędnych dla potrzeb kontrolnych dokumentów oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień kontrolowanych osób;
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Inspektoratu;
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
6) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia faktu nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków i zadań;
7) powołanie na koszt Inspektoratu biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Zarządu Inspektoratu.

4. Rada Nadzorcza przynajmniej raz do roku, przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków, kontroluje prawidłowość gospodarki finansowej i administracyjnej Inspektoratu, sprawdzając księgi, rachunki, obroty, stan rachunku bankowego, stan inwentarza oraz wszelkie dokumenty administracyjne.

5. Rada Nadzorcza może także dokonać powyższych czynności kontrolnych na żądaniem 2/3 członków Inspektoratu.ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE§20.


Majątek Inspektoratu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.§21.


1. Majątek Inspektoratu powstaje:

1) ze składek członkowskich;

2) z darowizn, spadków, zapisów;

3) z dotacji, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, subwencji, kontraktów, grantów;

4) z nawiązek orzekanych przez Sąd;

5) z wpływów z działalności statutowej;

6) z wpływów z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu Inspektoratu.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Inspektoratu i w kasie Inspektoratu.

3. Inspektorat prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Inspektoratu podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym w każdej sprawie majątkowej wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Inspektoratu. W sprawach dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wymagany jest podpis wszystkich Członków Zarządu.§22.


1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku Inspektoratu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.ROZDZIAŁ 6

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE INSPEKTORATU§23.


1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ 7

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE§24.


W terminie 6 miesięcy, od daty wejścia w życie niniejszego Statutu, należy dostosować wszystkie przepisy wewnętrzne Stowarzyszenia dotyczące spraw uregulowanych niniejszym Statutem.ROZDZIAŁ 8

PRZEPISY KOŃCOWE§25.


1. Założyciele Inspektoratu stanowią Walne Zgromadzenie Członków, dlatego też na Zebraniu Założycielskim wybierają Władze Inspektoratu w formie Zarządu Inspektoratu oraz Rady Nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

2. Do wybranych w ten sposób organów Inspektoratu stosują się wszelkie zapisy niniejszego Statutu.

3. Kadencja Władz, wybranych w sposób, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia rejestracji Inspektoratu w Krajowym Rejestrze Sądowym.§26.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne szczegółowe akty prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

ul. Artura Grottgera 7A, 58-500 Jelenia Góra


www.dioz.pl


email: dioz@dioz.pl
tel. 794 313 600

KRS: 0000645982
NIP: 6112770309
REGON: 365824770

Numer konta bankowego:
mBank S.A.
49 1140 2004 0000 3802 7654 3761794 313 600