Brak produktów w koszyku.

U podstaw idei wolontariatu stoi bezinteresowne pomaganie innym! Obowiązujące w Polsce przepisy wymagają jednak, by wolontariat był przede wszystkim bezpieczny dla każdego, kto chce pomagać! Praca przy zwierzętach jest wbrew pozorom dość ryzykowna, dlatego poniżej przedstawiamy Ci dokładne wytyczne, które umożliwią Ci niesienie pomocy na rzecz ratowanych z rąk oprawców zwierząt.

Z otwartymi rękoma przyjmiemy do swojego grona każdą osobę, chcącą pomagać ratowanym zwierzętom! Zanim jednak rozpoczniesz pracę na rzecz ofiar ludzkiego okrucieństwa musisz wiedzieć, że wstęp do Ośrodków DIOZ, jako części przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów Kodeku pracy, związany jest z narażeniem na niebezpieczne czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne!

Ryzyka te związane są z charakterem działalności DIOZ, a więc ratowaniem z interwencji zwierząt o różnym statusie zdrowotnym i epidemiologicznym. Celem zapewnienia zwierzętom bezpiecznych warunków bytowych, w miejscach utrzymywania zwierząt stosowane są także niebezpieczne środki chemiczne do odkażania powierzchni, które stanowią dodatkowe ryzyko pracy wolontariusza.
Realizując obowiązki w zakresie informowania o stanie bezpieczeństwa, a także mając na względzie wytyczne służby BHP, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, każda osoba chcąca świadczyć służbę wolontariacką w ośrodkach DIOZ, zobligowana jest spełnić kilka wymogów, bez których niemożliwe jest pełnienie funkcji wolontariusza na rzecz ratowanych zwierząt.

Spełnienie poniższych procedur jest konieczne, by zapewnić Wam - wolontariuszom oraz naszym podopiecznym, najwyższe środki bezpieczeństwa, wymagane przepisami prawa.

802A6361

Adres ośrodków DIOZ:

Pietrzyków 19, 58-170 Dobromierz 
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

Ważne zasady:

1.

Na wolonariat mogą zapisać się tylko osoby pełnoletnie, posiadające aktualne badania lekarza medycyny pracy, dopuszczające do świadczenia pracy wolontariackiej. Skierowanie na badanie dostępne jest tutaj.

2.

Na wolontariat mogą przyjechać tylko zapisane osoby. W ciągu jednego dnia może przebywać 6 wolontariuszy.

3.

Ubierz się ciepło i w ubrania, których Ci nie szkoda. 

4.

Weź ze sobą coś do jedzenia. Zapewnimy Ci kawkę, herbatkę, wodę.

5.

Przed przystąpieniem do wolontariatu przejdziesz szkolenie BHP, a także podpiszesz porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Umowa dostępna jest tutaj.

Aby zapisać się na wolontariat, pobierz i wydrukuj w dwóch egzemplarzach poniższe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, wpisz w nim swoje dane personalne. Następnie wyszukaj najbliższego lekarza z odpowiednimi uprawnieniami i zdobądź orzeczenie lekarskie. Dzięki temu dokumentowi będziesz mógł przystąpić do wolontariatu! Pamiętaj, by z orzeczeniem lekarskim i wypełnionym przez siebie skierowaniem na badania przyjść na wolontariat!

Ze skierowania dowiesz się również, jakie niebezpieczne czynniki fizyczne, biologiczne oraz chemiczne mogą spotkać Cię w DIOZ. Opisane w skierowaniu sytuacje są hipotetycznymi zagrożeniami, jednak na mocy obowiązujących przepisów musimy poinformować Cię o wszystkim, co może Cię spotkać podczas pracy z ratowanymi zwierzętami, które często są nosicielami wielu niebezpiecznych chorób!

INFORMACJA PRAWNA

Biorąc pod uwagę, iż statutowym celem działania Inspektoratu, posiadającego status Organizacji Pożytku Publicznego, jest ochrona zwierząt, a w szczególności:
1) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowanie, objęcia ochroną i otoczenia opieką;
2) kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
3) działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, między innymi poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego;
Inspektorat jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.  

Wolontariusz przystępujący do świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz DIOZ oświadcza, że jego stan zdrowia nie uniemożliwia wykonywania Świadczeń na rzecz Korzystającego (DIOZ), w tym w szczególności:
1. jego stan zdrowia pozwala na pracę wolontariacką przy zwierzętach domowych, gospodarskich, egzotycznych, w warunkach zewnętrznych i wilgotnych, z udziałem czynników ryzyka biologicznego i chemicznego.
2. Wolontariusz przed przystąpieniem do wykonywania Świadczeń na rzecz Korzystającego przeszedł wstępne badania lekarskie, o których mowa w art. 229 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a lekarz medycyny pracy wydał mu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do nieodpłatnej pracy na danym stanowisku.
3. Koszty badania, o którym mowa w ust. 2, pokrywa Wolontariusz i nie przysługuje mu z tego tytułu rekompensata od Korzystającego.
4. Korzystający w momencie przystąpienie do Wolontariatu poinformuje wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania Świadczeń. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego Świadczeń, z zastrzeżeniem czynnik ryzyka, panujących w Ośrodkach DIOZ.
5. Korzystający nie dopuszcza Wolontariusza do pracy w środowisku, w którym Wolontariusz mógłby ulec skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, z zastrzeżeniem czynników ryzyka, panujących w Ośrodkach DIOZ.
6. Korzystający wyposaża wolontariusza w odpowiednie środków ochrony indywidualnej, uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem. Korzystający zapewnia wolontariuszowi środki ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
7. Wolontariusz przystępując do wolontariatu wyposażył się w odpowiednią odzież roboczą, w postaci odzieży ochronnej chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami, określonej jako kategoria I środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady89/686/EWG. W szczególności Wolontariusz przystępujący do pracy dysponuje obuwiem i odzież wierzchnią, dostosowanymi do charakteru wykonywanej pracy.
8. Wolontariusz zapewnia we własnym zakresie odpowiednio pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie odzieży roboczej, za co nie przysługuje mu z tego tytułu rekompensata lub ekwiwalent ze strony Korzystającego (art. 45 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zw. z art. 237(9)§ 3 Kodeksu pracy).
9. Wolontariusz przed przystąpieniem do wykonywania Świadczeń potwierdza w formie pisemnej, iż przeszedł instruktaż ogólny oraz stanowiskowy, został zapoznany z oceną ryzyka na stanowisku wolontariusza w Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt, a także zapoznał się ze spisem substancji niebezpiecznych, mieszaniny niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszaniny stwarzających zagrożenie, stosowanych w Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt oraz kartami charakterystyki tych produktów.
10. Wolontariusz oświadcza, że świadomie podejmuje decyzję o świadczeniu na rzecz Korzystającego, znając wynikające z tego zagrożenia i niebezpieczeństwa, a w przypadku wystąpienia u niego skutków oddziaływania czynników ryzyka, w tym fizycznych, chemicznych lub biologicznych, istniejących w Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt, nie będzie on wnosił wobec Korzystającego żadnych roszczeń.   ​

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Artura Grottgera 7a, e-mail sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl.
2. W Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym.
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Ośrodków DIOZ zlokalizowanych w Pietrzykowie nr 19, gm. Dobromierz oraz Wojtyszkach nr 18, gm. Brąszewice.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: a. Budynki Ośrodka (wejście/wyjście z budynków, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia dla zwierząt), b. obszar wokół ośrodka (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 60 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: a. na wniosek osób trzecich; b. na wniosek organów prowadzących postępowania; c. na wniosek Kierownika jednostki.
7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
11. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.