Brak produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Stowarzyszeniem Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, a adres naszej strony internetowej to: www.dioz.pl.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Kontakt z Administratorem: Adres do korespondencji: Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt ul. Grottgera 7a 58-500 Jelenia Góra  e-mail sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt panią Roksaną Dąbrowną-Siofer w siedzibie Administratora. E-mail: sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania obowiązków  powierzonych Administratorowi, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:    

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt;    

2) realizacji umów;    

3) kierowania zgłoszeń dotyczących zaniedbywania zwierząt do właściwych organów centralnych i terenowych organów administracji publicznej;     

4) realizacji statutowych obowiązków Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt;     

5) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;    

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:    

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:        

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,        

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,      

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,        

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,        

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;    

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:        

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,        

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,        

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,        

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;    

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:        

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,        

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Dolnośląskim Inspektoracie Ochrony Zwierząt Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W sytuacji wniesienia skargi lub wniosku, za które rozumie się również zgłoszenie zaniedbania zwierzęcia (zwierząt), Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje własne czynności zmierzające do weryfikacji treści zgłoszenia lub przekazuje przesłane przez Panią/Pana zgłoszenie, wraz z Panią/Pana danymi osobowymi – według właściwości – właściwym organom administracji publicznej, w tym m.in. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, Komendantowi Głównemu Policji, Prezesowi Rady Ministrów RP, Prokuratorowi Krajowemu, Ministrowi Sprawiedliwości, w celu przekazania konkretnej sprawy właściwemu miejscowo i rzeczowo organowi władzy publicznej. Pod pojęciem zgłoszenia anonimowego rozumie się wniesienie zgłoszenia, którego treść nie jest przekazywana przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt osobie, wobec której podejmowana jest interwencja.

Niniejsza informacja stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku informacyjnego, zawartego w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH ZANIEDBANIA ZWIERZĄT

W sytuacji wniesienia skargi lub wniosku, za które rozumie się również zgłoszenie zaniedbania zwierzęcia (zwierząt), Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje własne czynności zmierzające do weryfikacji treści zgłoszenia lub przekazuje przesłane przez Panią/Pana zgłoszenie, wraz z Pani/Pana danymi osobowymi – według właściwości – właściwym organom administracji publicznej, w tym m.in. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, Komendantowi Głównemu Policji, Prezesowi Rady Ministrów RP, Prokuratorowi Krajowemu, Ministrowi Sprawiedliwości, w celu przekazania konkretnej sprawy właściwemu miejscowo i rzeczowo organowi władzy publicznej. Pod pojęciem zgłoszenia anonimowego rozumie się wniesienie zgłoszenia, którego treść nie jest przekazywana przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt osobie, wobec której podejmowana jest interwencja. Jednocześnie informuję, że organy władzy publicznej, mają także obowiązek ochrony Pani/Pana danych osobowych i mogą je przetwarzać jedynie w zakresie wskazanym w przepisach prawa. 

Niniejsza informacja stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku informacyjnego, zawartego w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Regulamin newslettera #teamDIOZ i zgody marketingowej

1. Użytkownik ma możliwość  włączyć opcję – Chcę dołączyć do #teamDIOZ i otrzymywać ważne powiadomienia o działalności DIOZ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (adresu mailowego) w celach marketingowych.

2. Włączenie powyższej funkcji spowoduje, aktywację usługi polegającej na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia w szczególności: informacje o adopcjach, interwencjach, aktualnej sytuacji Stowarzyszenia, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług, promocji dostępnych w sklepie internetowym prowadzonym przez Stowarzyszenie www.dioz.pl/sklep w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Aktywacja usługi jest bezpłatna.

3. Użytkownik aktywując funkcję #teamDIOZ wyraża zgodę na przetwarzanie danych (adresu poczty elektronicznej) dla własnych celów marketingowych (działalność Stowarzyszenia i sklep internetowy www.dioz.pl/sklep

4. Dane marketingowe wykorzystywane są dla potrzeb własnych Stowarzyszenia, nie są przekazywane osobom trzecim. 

5. Użytkownik w każdej chwili może złożyć sprzeciw lub wycofać zgodę na  wykorzystywanie, przetwarzanie i danych osobowych w usłudze #teamDIOZ oraz w celach marketingowych, wysyłając wiadomość pocztą na adres dioz@dioz.pl

6. W przypadku złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody  dane zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania w celach marketingowych i informacyjnych. Ze względów technicznych materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne o działalności Stowarzyszenia mogą być przesyłane tymczasowo także po otrzymaniu wiadomości, z uwagi na konieczny czas realizacji sprzeciwu lub wycofania zgody.

7. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej usłudze.

Ciasteczka

Jeśli chcesz wypełnić dowolny formularz w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas wypełniania kolejnych formularzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.Jeśli wypełniasz dowolny formularz w witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Osadzone treści z innych witryn

Materiały na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.