Brak produktów w koszyku.

Regulamin i obowiązek informacyjny

w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla Darczyńców wyrażających chęć utworzenia Tabliczki

1. Słowniczek:

a. Portal – portal internetowy www.dioz.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).

b. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i treści na nim zamieszczonych.

c. Stowarzyszenie – Stowarzyszenia Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Artura Grottgera 7a, wpisanym pod numerem KRS 0000645982 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6112770309, REGON 365824770.

d. Darowizna –  środki pieniężne przekazane za pomocą Portalu przez Darczyńcę na działania Stowarzyszenia.

e. Darczyńca – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź przedsiębiorca tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który dokonał Darowizny na rzecz Stowarzyszenia za pomocą Portalu.

f. Tabliczka – tabliczka z danymi Darczyńcy, której projekt jest dostępny na stronie www.dioz.pl/cegielka-dla-dioz/

g. Ośrodek – budynek pod adresem Pietrzyków 19, 58-170 Pietrzyków należący do Stowarzyszenia.

 

2. Tabliczki będą utworzone dla Darczyńców, który dokonali Darowizny przez formularz dostępny na stronie i zaznaczyli odpowiednie pole w celu wyrażenia chęci utworzenia Tabliczki: https://dioz.pl/cegielka-dla-dioz/.

 

3. Wyrażenie zgody na utworzenie i zwiększenie w Ośrodku Tabliczki jest opcjonalne i dobrowolne.

 

4. Wyrażenie zgody na utworzenie Tabliczki przez Darczyńcę jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie Tabliczki z jego danymi na terenie Ośrodka. Darczyńca zgadza się również, aby była ona widoczna dla przedstawicieli Stowarzyszenia, pracowników, wolontariuszy, osób odwiedzających i innych osób trzecich. Darczyńca wyraża zgodę, aby tabliczka wraz z danymi była widoczna na materiałach fotograficznych i audiowizualnych wykonanych na terenie Ośrodka, publikowanych na social mediach, stronach internetowych oraz w różnego rodzaju materiałach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, medialnych Stowarzyszenia i jego Partnerów w celu promowania działalności Stowarzyszenia wynikającej z jego statutu.

 

5. Napis widniejący na Tabliczce:

a. Darczyńca może podać zamiast imienia i nazwiska, pseudonim lub inną nazwę określającą użytkownika, która będzie widniała na Tabliczce.

b. W przypadku obraźliwych, kontrowersyjnych, nie zgodnych z wartościami Stowarzyszenia nazw/napisów, bądź zawierających błąd – Stowarzyszenia zastrzega możliwość wstrzymania się ze zleceniem wykonania tabliczki i zwróceniem się za pomocą poczty internetowej lub numeru telefonu do użytkownika o zmianę nazwy/napisu. Bierność Darczyńcy w tym zakresie w terminie do 30 dni liczonymi od dnia wysłania zapytania, oznaczać będzie rezygnację z wykonania tabliczki bez zwracania środków.

 

6. Usunięcie Tabliczki:

a. Darczyńca, w każdej chwili, może zażądać usunięcia tabliczki wraz z podanymi przez niego danymi, jednakże nie może żądać zwrotu Darowizny. Wniosek należy wysłać na adres dioz@dioz.pl z tytułem “Wniosek o usunięcie tabliczki”. W przeciągu 14 dni liczonymi od dnia wpłynięcia wniosku – tabliczki zostanie usunięta i zniszczona. Po zniszczeniu tabliczki, Darczyńca nie może wnosić o ponowne jej zawieszenie. 

b. Stowarzyszenie zastrzega prawo usunięcia tabliczki/tabliczek w przypadkach – zniszczenia tabliczki, remontu, zmiany lokalizacji Ośrodka dla zwierząt, ujawnieniem, że działania Darczyńcy godzą w dobre imię Stowarzyszenia lub są niezgodne z wartościami reprezentowanymi przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zastrzega prawo usunięcia tabliczki/tabliczek nie odtworzenie ich w sytuacjach takich, jak pożar Ośrodka, zniszczenie Ośrodka spowodowane katastrofami naturalnymi, siłą wyższą, działaniami wojennymi lub militarnymi, działalnością osób trzecich, która jest skierowana przeciwko Stowarzyszeniu (napad, włamanie, zniszczenie mienia) lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, które uzasadniają usunięcie tabliczki/tabliczek. Usunięcie zgodnie z niniejszym punktem nie upoważnia Darczyńcy do żądania zwrotu środków.

 

Polityka prywatności:

1. Administratorem danych osobowych Darczyńcy jest Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt (dalej: „Administrator” lub “Stowarzyszenie”), z siedzibą na ul. Artura Grottgera 7a, 58-500 Jelenia Góra. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Artura Grottgera 7a, 58-500 Jelenia Góra, telefonicznie: +48 794 313 600, lub drogą mailową: dioz@dioz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe Darczyńcy są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

4. Zasady przekazywania Darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt oraz zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w tym celu, zostały określone w “Regulaminie Przekazywania Darowizn na Rzecz Stowarzyszenia Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt” dostępnym na www.dioz.pl/regulamin-darowizn.

5. Przetwarzanie danych Darczyńcy odbywa się w celu realizacji procesu utworzenia i zawieszenia Tabliczki na terenie Ośrodka oraz wysłania Darczyńcy drogą pocztową podziękowań.

6. Dane osobowe Darczyńcy nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Darczyńców innym podmiotom, w tym w szczególności do: Policji, Prokuratury, innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, a przepisy prawa będą obligowały Administratora do ich udostępnienia.

9. Darczyńca, czyli osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych przez Darczyńcę jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

13. Projekt Tabliczek, jest dostępny na stronie www.dioz.pl/cegielka-dla-dioz/

14. Wykonawcą Tabliczek jest firma zewnętrzna ATIC (dane firmy i inne informacje są dostępne na stronie internetowej https://atic.com.pl/).